rzeczoznawca Tomasz Szlosek telefon do rzeczoznawcy majątkowego: '880'700'900    

Oferta wycen nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy

Operat szacunkowy

Czym jest operat szacunkowy
Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.

W operacie szacunkowym podlega określeniu wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości Rzeszów
lub wartość innych praw do nieruchomości.

Operat szacunkowy, w którym określono wartość nieruchomości może być sporządzony w następstwie przeprowadzenia pełnego procesu wyceny, obejmującego wszelkie czynności szacunkowe, konieczne dla właściwego określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Forma operatu szacunkowego i jego szczegółowość mogą być dostosowane do rodzaju i charakteru przedmiotu wyceny. Przedmiotem operatu szacunkowego jest w zasadzie nieruchomość w rozumieniu kodeksu cywilnego. Inne określenie przedmiotu operatu może wynikać z umowy z zamawiającym lub z celu wyceny.

Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony.
Co zawiera operat szacunkowy
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
 1. określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 2. określenie celu wyceny;
 3. podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 4. ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 5. opis stanu nieruchomości;
 6. wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 7. analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 8. wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 9. przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
Przy określaniu przeznaczenia nieruchomości, w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie to ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a w przypadku braku studium lub decyzji, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.

Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.

Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu (załączniki).

Na początku operatu zamieszcza się wyciąg z operatu szacunkowego zawierający: krótki opis nieruchomości, określenie celu wyceny, oszacowaną wartość nieruchomości, określenie daty sporządzenia operatu szacunkowego, pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy podpisuje go, zamieszczając datę i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego.

Jeżeli operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, operat podpisują wszyscy sporządzający go rzeczoznawcy.
Ważność i przydatność operatu szacunkowego
Operat szacunkowy może być wykorzystywany wyłącznie do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W artykule tym wyminiono cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych).

Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu 12 miesięcy po potwierdzeniu jego aktualności (aktualizacja) przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.
Aktualizacja, opiniowanie, ocena operatu szacunkowego
Przez aktualizację wyceny rozumie się czynności rzeczoznawcy majątkowego w stosunku do operatu szacunkowego wcześniej przez tego samego rzeczoznawcę sporządzonego, mające na celu odpowiednio:
 • potwierdzenie, w wyniku analizy, że wartość nieruchomości określona w tym operacie jest aktualna,
 • określenie nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji, lub odpowiednio na inną datę.
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu.

Przez opiniowanie operatu szacunkowego rozumie się czynności rzeczoznawcy lub rzeczoznawców majątkowych w stosunku do operatu szacunkowego sporządzonego przez innego lub innych rzeczoznawców, a mające na celu analizę formalno-prawną, oraz zajęcie stanowiska, co do:
 • jego zgodności z przepisami prawa i standardami zawodowymi, w tym co do kompletności opracowania,
 • przydatności tego operatu dla celu, w jakim został on sporządzony, lub miałby być wykorzystany.

Pod pojęciem oceny operatu rozumie się dokonywane przez organizacje zawodowe (stowarzyszenia) rzeczoznawców majątkowych badanie prawidłowości wycen w razie wystąpienia istotnych rozbieżności co do wartości tej samej nieruchomości, określonej w różnych operatach szacunkowych.

Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego.