rzeczoznawca Tomasz Szlosek telefon do rzeczoznawcy majątkowego: '880'700'900    

Oferta wycen nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy

Operat szacunkowy


O ofercie wycen nieruchomości
Na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Budownictwa (nr upr. 4499) wykonujemy wyceny nieruchomości.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Należymy do Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości Rzeszów


Posiadamy profesjonalne przygotowanie zawodowe. Świadedctwa potwierdzające nasze kwalifikacje można zobaczyć tutaj.

Sporządzamy operaty szacunkowe wyceny nieruchomości różnych rodzajów, tj.:
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości lokalowych,
o różnym przeznaczeniu, w tym:
 • nieruchomości mieszkaniowe,
 • nieruchomości komercyjne,
 • nieruchomości przemysłowe,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości innego przeznaczenia.
Cele wyceny
Wyceniamy nieruchomości dla następujących celów:
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • kupna - sprzedaży, zamiany nieruchomości,
  • ustalenia ceny sprzedaży-nabycia nieruchomości,
  • ustalenia ceny wejściowej do przetargów,
  • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenia wartości aportu,
  rzeczoznawca Wsparcie Dla Nieruchomości Rzeszów
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn,
 • podziału majątkowego,
 • zniesienia współwłasności,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 • ustalenia wysokości odszkodowań:
  • z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
  • z tytułu decyzji planistycznych,
  • za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • ustalenie szacowanie strat pod klęskach żywiołowych,
 • Szkody po powidziach (odszkodowania dla powodzian),
 • innych.
Cena usługi
Ceny usług wyceny nieruchomości uzależnione są od następujących czynników:
 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności jego kwalifikacji, ukończonych szkoleń specjalistycznych, studiów, seminariów z zakresu rynku nieruchomości i wyceny,
 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
 • możliwości dotarcia do dokumentów źródłowych świadczących o stanie prawnym nieruchomości, stanie ewidencyjnym, przeznaczeniu lub dochodach z nieruchomości w przypadku podejścia dochodowego,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, analizy rynku nieruchomości, opłaty i koszty w urzędach, podatki),
 • dodatkowych ekspertyz których zlecenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania operatu szacunkowego (taki przypadek zachodzi bardzo rzadko),
 • stopnia rozpoznania przez rzeczoznawcę lokalnego rynku nieruchomości w chwili rozpoczynania wyceny.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa o wykonanie operatu szacunkowego. Cena usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od powyższych czynników.

Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależą od wartości nieruchomości, a wynik wyceny czyli wartość nieruchomości nigdy nie jest uzależniana od wynagrodzenia za usługę. Wycena jest opinią niezależną i obiektywną.
Dodatkowe korzyści
Zlecenie nam wyceny się z dodatkowymi korzyściami dla Państwa.

Oto niektóre z nich:
 • w razie ujawnienia niezgodności stanu prawnego wycenianej nieruchomości (np. ze stanem wynikającym z ewidencji gruntów) przygotujemy niezbędną dokumentację geodezyjną do usunięcia rozbieżności,
 • w przypadku innych rozbieżności, np. nieaktualnej mapy wycenianej nieruchomości, wykonamy pomiary geodezyjne uzupełniające i zaktualizuje mapy,
 • na korzystnych warunkach wykonamy dla państwa wszelkie inne świadczone przez nas usługi, dotyczące wycenianej nieruchomości,